* فرزندان میرزا یوسف خان 

 1- آقا جمال الدین

2- آقا طاهر

3- آقا فتحعلی

4- آقاجان آقا

5- آقا امین

6- لیلی خانم

7- حمیده خانم عیال آقا فرج اله 

  *فرزندان میرزا یوسف  

  1- آقا جمال الدین 

 

  فزندان آقاجمال الدین از طوبی خانم دختر آقا فضل اله 

  1- آقا غفور 

2- آقا رحیم 

3- آتیه خانم 

4- زیبا خانم

5- تاج خانم 

6- زری خانم  

7- شکوفه خانم  

     *آقاغفور 

فرزندان آقا غفور جمالی صوفی از کبری خانم دختر آقا فرخ 

 1- اسماعیل(حاجی)

2- محمدحسن (آقاعزیز)

3- بلقیس خانم همسر آقا حسین خلیلی صوفی

 4- جمال (جلال)

5- رضا                

  *اسماعیل(حاجی جمالی)  

فرزندان حاج اسماعیل(حاجی) جمالی از  روح انگیز دختر میرزا هدایت فرخی 

 *1- ناهید همسر: حسین علی پور  نام فرزندان:

1- صادق= نام همسر:...نام فرزندان:....

2- مهدی= نام همسر:...نام فرزندان:.....

3- علی = نام همسر:...نام فرزندان:.... .

4- ندا = نام همسر:......نام فرزندان:....

*2- نادره  همسر: احمد جمالی پور صوفی 

نام فرزندان نادره در زیر نام همسرش احمد جمالی ژور صوفی ذکر شده است.

  3*-نیره  همسر: بهزاد بهزادی

 * 4- غفور(ناصر)

فرزندان غفور(ناصر) از فاطمه دختر عیسی حاجی زاده

1-  مهندس نادر 

2- روح انگیز(فرشته)

 5*- محمدابراهیم

فرزند ابراهیم از حوری ملکی 

اسماعیل = نام همسر......نام فرزند.......

  *6- طاهره 

فرزندان طاهره همسر موسی همایونی املشی

1- مهندس رضا

2- مهندس رویا

*7- طیبه

فرزندان طیبه همسر حسین عامری

 1- شادی

2- شقایق

*آقا عزیز (محمدحسن)

فرزندان محمدحسن (عزیز) جمالی از جواهر دختر اسماعیل طالبی

1*-تاج الملوک = همسر آقا قاسم رضایی صوفی نام فرزندان:

1- دکتر مهرک

2- علی

3- کمیل

*2- فاطمه = همسر ابوالحسن توسلی

1- مهندس سمانه= نام همسر .... نام فرزند....

2- سوده= نام همسر... نام فرزند......

 3-محمد= نام همسر..... نام فرزند.....

*3-کیومرث

فرزندان کیومرث از نازی دختر جمال(جلال) جمالی صوفی

1- مهدی= نام همسر"....... مهرزاد

  2 - مونا=نام همسر دکتر قرباندوست نام فرزند......

3- مینا= نام همسر....... نام فرزند.........

*4- فرامرز

فرامرز جمالی صوفی از سایه خانم دختر آقا رضا جمالی صوفی

1- فردین

2- ستاره

*5-پروانه

فرزندان پروانه از شوهر اول 1 - پونه از شوهر دوم 2-....

6*- مهندس فرزین

فرزندان فرزین از نازی

  1-......

از زن دوم زهرا دختر امیر مراد نژاد

*7- رقیه

 

فرزندان رقیه عیال مرتضی غلامی مقدم

1-....

*بلقیس خانم 

  نام فرزندان بلقیس خانم در زیر نام  همسرش آقا حسین صوفیلی خلیلی ( خاندان آقا فضل اله) ذکر شده است.

* آقا جلال (جمال)

فرزندان جمال(جلال)جمالی صوفی از کبری  دختر نعمت رستگار دیارجانی

1-  نازی

2- نازلی

3 - غلامرضا

*نازی

نام فرزندان نازی در زیر نام همسرش کیومرث جمالی صوفی  ذکر شده است.

* نازلی

فرزندان نازلی= همسر باقر کیارو 

1- عادله=نام همسر..... نام فرزند.......  

2- آسیه = نام همسر...... نام فرزند......

3- عالیه = نام همسر......نام فرزند.......

*  غلامرضا 

فرزندان غلامرضا از زهرا.....

1- امیر 

2 - افشین

*آقا رضا

فرزندان آقارضا جمالی صوفی از زهرا دختر آقا محمد حسین جمالی پور صوفی

1- هدیه خانم

2-  سایه خانم

3-  مهندس علی اکبر

*  هدیه

فرزندان هدیه همسر ولی رضا حقی

1- دکترهنگامه= نام همسر:....نام فرزندان:...

2- مهندس سپیده = نام همسر:....نام فرزندان:....  

* سایه

نام فرزندان سایه خانم زیر نام همسرش فرامرز جمالی صوفی ذکر شده است.

* مهندس علی اکبر

فرزند علی اکبر از نوشین بختیاری

1- محمدرضا

 

  *میرزایوسف

1- آقاجمال الدین

1-آقار رحیم

1-آقا محمدحسین

*آقا محمدحسین

فرزندان محمدحسین جمالی از لیلاخانم دختر علیخان نصیری صوفی

1-زهرا خانم

2 -ملیحه - همسر آقا عیسی نصیری صوفی

3- احمد

4 -علی

5-محمود

* زهرا حانم

نام فرزندان زهرا خانم در زیر نام همسرش  آقا رضا جمالی صوفی ذکر شده است.

*احمد

فرزندان احمد جمالی پور صوفی از نادره دختر حاجی (اسماعیل)جمالی

1-حسان

2- ایمان

3- امیر

*محمود

فرزندان محمود جمالی پور صوفی  ازعفت جعفری

1-نسیم = نام همسر:...نام فرزندان:..

2- ندا= نام همسر:...نام فرزندان:...

3- محمدحسین= نام همسر:...نام فرزندان:.....

4- محمدصالح= نام همسر:...نام فرزندان:...

* فرزندان میرزایوسف

1- آقاجمال الدین

2- آقا رحیم

2-آقا محمدحسن

فرزندان محمدحسن جمالی پورصوفی از منیره دختر حاج فضل اله عنایتی صوفی

1- مهرداد= نام همسر:مهشید شیری نام فرزندان: ۱- غزاله ۲- کاوه

2 - تیرداد = نام همسر:مریم مرتضوی نام فرزندان: ۱- یاسمن ۲- نسترن

3- بهزاد = نام همسر نام :فرزانه محمدیان فرزندا: ۱- ارسلان

4- فرهاد= نام همسر:مگان جلال فر نام فرزندان:۱- اشکان ۲- صبا

5- بهراد= نام همسر: شمیم صوفی رضایی نام فرزندان: ۱- ساینا ۲- سامیار

*فرزندان میرزایوسف

1- آقاجمال الدین

2- آقا رحیم

3-منیره خانم

فرزندان منیره خانم جمالی پور صوفی همسر دکتر حسن رئیسی صوفی

1- فیروزه =نام همسر: پرویز قوامی نام فرزندان:.....

2- فرخنده = نام همسر: بیژن برزین نام فرزندان:....

3- فتیحه= نام همسر: دکتر......عاطف نام فرزندان:.....

4- حسن = نام همسر: ....منجمی نام فرزندان:.....

5- فخیمه= نام همسر: کریم روحانی فر  نام فرزندان:.....

6- فریفته= نام همسر: ......افتخاریان نام فرزندان:......

 

 

*فرزندان میرزایوسف

1- آقاجمال الدین

3-آتیه خانم

فرزندان آتیه خانم همسر علیجان نصیری صوفی

1- حاج شکراله نصری صوفی= نام همسر:......نام فرزندان:......

2- حاج محسن نصیری صوفی= نام همسر:......نام فرزندان:.....

3- لیلی خانم نصیری صوفی = نام فرزندان در زیر نام همسرش آقا محمدحسین جمالی پور صوفی ذکرشده است

*فرزندان میرزایوسف

1- آقاجمال الدین

4-زیبا خانم

فرزندان زیبا خانم همسرحاج میرزا علینقی رضایی صوفی

 

*1- حاجیه آباجی

 فرزندان حاجیه آباجی همسر حاج هدایت هدایتی اُمامی

۱-دکتر محمدحسن :نام همسر: فریده هدایتی نام فرزندان: ۱- دکتر البرز-۲- الوند۳- دکتر نیلوفر

۲- دکتر عبدالحسین:نام همسر: فریبا وصالی نام فرزندان: 1- دکتر گیلاوا 2- دکتر گلاره

۳- دکتر محمدکاظم: نام همسر : شکوفه صوفی رضایی نام فرزندان:۱- دکتر کاوه 2 - دکترستاره 3- دکتر ماهگل

۴- بهار(یحیی) نام همسر: ملیحه مصلحت  نام فرزند: دکتر تارا

۵- علی : نام همسر: مهنازقریشی نام فرزند:1- مهندس بابک 2- مهندس مریم 3- مهندس ماریا

۶- روشن (محمدابراهیم):نام همسر سپیده اسحق زاده نام فرزندان: ۱- دکتر سرنا ۲- سهند

7- نجمه = نام همسر: سرهنگ خادمی نام فرزندان: 1- مهندس شهرام 2- شیرین

8- دکتر فهیمه = نام همسر: مهندس غضنفری املشی نام فرزندان: ۱- دکتر هامون ۲- دکتر آرش ۳- دکتر سعید

 

 

*2- حاجیه سلطان

نام فرزندان حاجیه سلطان در زیر نام همسرش حاج قدرت رضایی صوفی ذکر شده است

3- حاج رضا = نام همسر: اشرف هادی پورصوفی نام فرزندان:

۱- داود:نام همسر= ........ دختر حاج باقر صوفی رضایی نام فرزندان: ۱- نسترن ۲- نادیا

۲- خیزران:نام همسر محمدرضا صوفی رضایی نام فرزندان: ۱- باقر ۲- رضا

۳- خورشید

*4-حاج باقر

 فرزندان حاج  باقر صوفی رضایی از گلچهره دختر آقا داداش حسینعلی زاده صوفی

۱- محمدرضا

۲- گلرخ

۳- گلریز

۴-

از زن دوم ......رضایی نام فرزندان : ۱- علی ۲- رقیه ۳-

*فرزندان میرزایوسف

1- آقاجمال الدین

5-تاج خانم

فرزندان تاج خانم همسر نصراله  خان گلشن

1- محمدعلی خان = نام همسر: شمسی صوفی سیاوش نام فرزندان در اولا شمسی صوفی ذکر شده است.

 2 - مادرآقا همسر ......پور عبداله

*فرزندان میرزایوسف

1- آقاجمال الدین

6-زری خانم

فرزندان زری خانم همسرحاج داداش حسینعلی زاده صوفی

1- بمانی همسر آقاکاس آقا قدیری صوفی = نام فرزندان:....

2- فاطمه همسر سلمان خان سلیمی پیرکوهی= نام فرزندان:.....

3- گلچهره همسر حاج باقر صوفی رضایی =نام فرزندان:........

*فرزندان میرزایوسف

1- آقاجمال الدین

7-شکوفه خانم

فرزندان شکوفه خانم همسر آقا تقی رضایی صوفی

*1- حاج قدرت

فرزندان حاج قدرت رضایی صوفی از سلطان دختر حاج میرزا علینقی صوفی رضایی

۱- مهندس فخرالدین(ضیا)۲- شکوفه (شکوه) ۳- محمدعلی ۴-...... 

*2- حاج حجت

فرزندان حاج حجت رضایی صوفی از نازنین خانم دختر حاج فتح اله بی آزار 

۱- مهندس غلامرضا =نام همسر:

۲- عبدالرضا= نام همسر :منیره جوشنی املشی نام فرزندان۱- مهندس حجت ۲- حامد

۳-زهرا= نام همسر :محمدحسین نعمتی صوفی نام فرزندان:۱- فاطمه ۲- رحمت اله ۳- فتانه ۴- رامین

۴- حمیدرضا= نام همسر :روشنک دلکش نام فرزند: نیما

۵- سارا= نام همسر: ناصر کاظمی نام فرزندان: ا- عباس ۲-

۶- دکترمرتضی : نام همسر: مهتاب قدیری صوفی نام فرزند:

 

 

*3- آقا عزت

فرزندان آقا عزت از....... دختر احسانی

۱- مهندس علی

۲- عدنا

۳- الیزا

۴- تقی

۵-

۶-

 

*فرزندان میرزایوسف

2- آقا طاهر

فرزندان آقا طاهر

1- آقا محمدرضا

2- آقا زکی

3- پیله آقا

4- حسن آقا

5- معصومه خانم

۶- مرصع خانم

۷- گل خانم

۸- سلطنت خانم 

*آقا محمدرضا

فرزندان آقا محمدرضا از زن اول لیلی خانم دختر حاج آقا پیش بیجاری

1- حاج عطاخان

2- خانمباجی همسر آقا میرزاعلینقی پاکسرشت صوفی

3- حورا خانم همسر امیرخان حقیقت پور صوفی   از زن دوم سلیمه خانم دختر آقا فتحعلی

4- آقا طاهر

5- آقا تقی

6- حاج عباس   از زن سوم مریم دختر آقاجان آقاجان پور سورکوهی

از زن چهارم رقیه دختر میرزا میان محله ای

7- فریدون

 8- محمدآقا

9- هاجر همسر ابراهیم حمیدی

10- زینب همسر حاج تقی اکباتان

 

 

* عطاخان 

فرزندان حاج عطاخان طاهری از سلیمه خانم دختر آقا شیخ محمدنجفی صوفی

1- علی

2- محمدحسین

3- لیلا

4- نجیه

5- ملوک

6- فاطمه

 *علی طاهری صوفی

فرزندان علی از منصوره (صفیه) دختر آقا شیخ مهدی ربانی املشی

1- دکتر عبدالناصر = نام همسر:....نام فرزندان:....

2-نسرین = نام همسر:....نام فرزندان:....

3- مسعود= نام همسر:....نام فرزندان:....

4- سعید= نام همسر:....نام فرزندان:....

*مهندس محمدحسین

فرزند محمدحسین طاهری از ...... دختر طلوعیان رودسری

مونا

* لیلا خانم

فرزندان لیلا طاهری زن اول حاج طیب صوفی

1-سُها = نام همسر:....نام فرزندان:...........

2-فریدالدین  = نام همسر:.... نام فرزندان:......

*نجیه خانم 

فرزندان نجیه طاهری همسر حاج سید داود جلالی

1- آقا سیدرضی

2-  راضیه همسر مهندس عباس پورمهدی

3- مهندس مرتضی

4- مهندس مصطفی

5- مرضیه

6- لعیا

7- زهرا

* رضی

فرزندان رضی  از افسانه دختر عیسی پیشوازی

1- آقا یاسر(شهیر به املشی)= نام همسر: معصومه دختر ایرج برنگی نام فرزندان:......

2- مرتضی= نام همسر:...... نام فرزندان:.....

3- معصومه (شراره)= نام همسر:.......نام فرزندان:.......

* راضیه

فرزندان راضیه عیال مهندس عباس پورمهدی

1- مهندس نادیا=نام همسر:.......نام فرزندان:........

2 - نزهت=نام همسر: مهندس حبیب آهکی نام فرزند : ۱- آرشام

3 - مهندس احمد =نام همسر:....نام فرزندان:......

*مهندس مصطفی

فرزندان مصطفی از اولین نروژی

1 - مینا ۲- سارا

*مرضیه = نام همسر: مهندس رحمت اله قدرتی نام فرزندان:۱- شقایق ۲- شهلا (شادی)

*لعیا= نام همسر:دکتر افشین تقی خانی نام فرزندان: ۱- پارسا ۲- طاها

*زهرا= نام همسر:دکتر سعیدی نیا نام فرزندان:۱- علی ۲- آرمان

* ملوک

فرزندان ملوک طاهری عیال دکتر صمد صمدپور

1-  لیدا= نام همسر: ...........نام فرزندان:.........

2-رضا = نام همسر:.............  نام فرزندان:........

3- آزیتا= نام همسر:.......... نام فرزندان:.......

*فاطمه

فرزندان فاطمه طاهری عیال  مهندس علیرضا هدایتی

1-زهره= نام همسر:........نام فرزندان:.... ... 

2-رویا= نام همسر:........نام فرزندان:..........

3- محمد= نام همسر:..................نام فرزندان:.....

4- منوچهر= نام همسر:.........نام فرزندان:.........

*فرزندان میرزایوسف

 

1- آقا طاهر

 

1- آقا محمدرضا

 

2-خانمباجی

نام فرزندان خانمباجی در زیر نام همسرش  آقا میرزا علینقی پاکسرشت صوفی ذکر شده است.

*فرزندان میرزایوسف

 

1- آقا طاهر

 

1- آقا محمدرضا

 

3-حورا خانم

  فرزندان حورا خانم درزیر نام همسرش امیرخان حقیقت پور صوفی ذکر شده است.

*فرزندان میرزایوسف

 

1- آقا طاهر

 

1- آقا محمدرضا

 

4-آقا طاهر

 فرزندان آقا طاهر طاهری از محترم دختر آقا محمدعلی مباشر(محمدزاده صوفی)

1-هادی

2- اسکندر

3- علی اکبر

4- عبدالرضا

5- حسن 

6- خانمی همسراحسان اله اسدی صوفی

  7- صغری همسر سرهنگ ابراهیم ابراهیم زاده

8- خانمباجی (طلیعه)همسر حاج عیسی پورمهر

 

*هادی

فرزندان هادی طاهری از طاهره دخترآقا تقی طاهری

 1-شهلا= نام همسر: ........نام فرزندان:......

 2- شیوا= نام همسر: ......نام فرزندان: .......

3-   شهراد= نام همسر: ......نام فرزندان: .......

*اسکندر

فرزندان اسکندر طاهری از انسیه دختر .......ندافی فر

1- شروین= نام همسر:........... نام فرزندان:............

2- شاهین= نام همسر:........... نام فرزندان:.......

3 - شبنم= نام همسر:...........نام  فرزندان: ......

*علی اکبر

فرزندان علی اکبرطاهری از راضیه دختر آقا مهدی طاهرزاده 1

-  محمد= نام همسر:.................نام فرزندان:..............

2-   مژگان(مژده) = نام همسر:................فرزندان:  ......... 

3-   مجید= نام همسر:................ نام  فرزندان :.......

*عبدالرضا

فرزندان عبدالرضا طاهری از شهلا دختر ...... محسنیان طارمسری

1- پویان= نام همسر : ....... نام فرزندان:........

2-   پرستو= نام همسر : ......فرزندان:  ........

* حسن 

فرزند حسن طاهری از ناهید دختر حبیب اله هنربخت 

ندا= نام همسر : ........فرزندان: .........

*خانمی

فرزندان خانمی همسر احسان اله اسدی صوفی

1- مهندس بهروز= نام همسر : ........ نام فرزندان: ........

2-   مهندس بهزاد= نام همسر : ........ نام فرزندان:.........

3-   بهناز= نام همسر : .......... نام فرزندان:........... 

  *صغری  

فرزندان صغری طاهری همسر سرهنگ ابراهیم ابراهیم زاده 

1-   فرهاد= نام همسر : ....... نام فرزندان:........

2-   فرزانه= نام همسر : ......... نام فرزندان: ...... .

3-   فرشاد= نام همسر : .........فرزندان: .......

4-   فرناز= نام همسر : ..........نام فرزندان:...........

*خانمباجی(طلیعه)

فرزندان خانمباجی طاهری همسر حاج عیسی پورمهر

1- سفانه= نام همسر : ........نام فرزندان:.......

2-ساره= نام همسر : ....... نام فرزندان:........

3-  مهندس محمدمهدی= نام همسر :........ فرزندان:........

4-   محمدجواد

  *فرزندان میرزایوسف

 

1- آقا طاهر

 

1- آقا محمدرضا

 

3-آقا تقی طاهری

فرزندان آقا تقی طاهری از انیسه خانم دختر حسن آقا طاهری

1- محمدرضا

2- تیمور

3- علیرضا

4 - صدیقه

5- مرتضی

6- رحمت

7- طاهره 

8 - طیبه

9- مرضیه

10- سرور

11- نیره 

* محمدرضا 

فرزند محمدرضا طاهری از زن دوم سرور دختر هیبت اله محمدی   آرزو= نام همسر : .......نام فرزندان

 *آقا تیمور

فرزندان آقا تیمور طاهری از عاطفه خانم دختر حسینعلی خان زیاری سیگارودی

1-      مهندس کوروش= نام همسر : مهندس الهام نعمتی

2-        ترمه = نام همسر :دکتر کوروش دلوندی نام  فرزندان

3-       رخساره= نام همسر : ...... نام فرزندان

*علیرضا

فرزندان علیرضا طاهری از مینا دختر ابراهیم مدهوش

1-      سهیلا= نام همسر : ..... نام فرزندان

2-      سهیل= نام همسر :....... نام فرزندان

3-      نگار= نام همسر : ........ نام فرزندان

*صدیقه

 فرزندان صدیقه طاهری همسر قدرت اله صادق زاده

1-      علی = نام همسر : .......فرزندان

2-       علا= نام همسر : .......... نام فرزندان

3-      عالیه= نام همسر : .......... نام فرزندان

4-      عادل= نام همسر : ............ نام فرزندان

5-       افسانه= نام همسر : ......فرزندان

*مرتضی طاهری

*آقا رحمت

 فرزندان رحمت اله طاهری از تاجی دختر عبداله جانباز رودسری

1-      رضا= نام همسر : ...... حسینی نام فرزندان:........   

2-       لیلا= نام همسر : ..........فرزندان:................  

3-       علی  = نام همسر :........ نام  فرزندان

4-       لاله= نام همسر : ........نام فرزندان

*طاهره

* طیبه

   فرزندان طیبه طاهری همسر میر اسماعیل حسینی مقدم

1-      مهندس میثم = نام همسر:...... نام فرزندان 

2-        مونا= نام همسر:....... نام فرزندان

3-       ماندا= نام همسر : ....... نام فرزندان 

4-        ماریه = نام همسر:.......... نام فرزندان

*مرضیه

 فرزندان مرضیه طاهری همسر جلیل یاسری

1-      یاسمن= نام همسر:......... نام فرزندان

2-      :...... 2-ندا= نام همسر:......نام فرزندان

3-       ویدا = نام همسر:.....نام فرزندان

*سرور

فرزندان سرور طاهری همسر مسعود حقیقی

1-      آراد= نام همسر:....نام فرزندان

2-  آروین= همسر:...... نام فرزندان

*نیره

فرزندان نیره طاهری همسر بهمن اعتمادی

1-      ثمر= نام همسر : ....... نام فرزندان

2-      محمد= نام همسر : ...... نام فرزندان

*فرزندان میرزایوسف

 

 1- آقا طاهر

 

آقا محمدرضا

 

*حاج عباس طاهری

فرزندان حاج عباس طاهری

1-  مهندس غلامرضا

2-  زهرا خانم همسر حاج محمود سمیع املشی

 3- زهره  همسر محمدرضا طاهری

 4 - معصومه همسر سرهنگ  غلامرضا هدایتی

5- زیبا همسر حسین صوفی سیاوش

  6- عذرا طاهری همسر غلامرضا ارض پیما

 7- اسماعیل

 8-ابراهیم

9-   فتیحه همسر میر علی شفوی

10-    ملیحه همسر باقر شکری

11-    سلیمه همسر موسی لسانی فرزندان : 1- سعید 2- سامان

12-    حمیدرضا = نام همسر: میترا لسانی 1- مژده 2- مروارید

13- سهیلا همسر علی هدایتی نام فرزندان : 1- مریم 2- ماهان

   *فرزندان مهندس غلامرضا طاهری از فاطمه دختر...............مشیری

1-      هومن= نام همسر : ..... فرزندان

2-      همایون= نام همسر :...... فرزندان

*زهرا خانم

فرزندان زهرا طاهری همسر حاج محمود سمیع املشی

 *حسن(فرشید) = نام همسر : عدنا رضائی صوفی فرزندان:

1-      هامون= نام همسر:......

2-      2- ایرسا= نام همسر:......نام فرزندان

 

*فریما= نام همسر : مهندس علی رضائی صوفی فرزندان:

 1- فرهود(محمدرضا) = نام همسر:......نام فرزندان

2-فرید= نام همسر:.....نام فرزندان:.....

3- فرسا = نام همسر:........نام فرزندان

*جعفر

 *صنوبر= نام همسر : رضا فضلی پور فرزندان:1- عیسی

*معصومه

فرزندان  معصومه طاهری همسر سرهنگ غلامرضا هدایتی

  1-   مجید= نام همسر : .....نام فرزندان: ......

 2- مژگان= نام همسر : ...... نام فرزندان: .......

 3 - مسعود= نام همسر : ...... نام فرزندان:........  

*زیبا

فرزندان زیبا طاهری در زیر نام همسرش حسین صوفی سیاوش ذکر شده است.

 *عذرا

فرزندان عذرا طاهری همسر غلامرضا ارض پیما

 1-   آزیتا= نام همسر : ...... نام فرزندان: ......

2-   امید= نام همسر : ....... نام فرزندان:.......  

 *اسماعیل

فرزندان اسماعیل طاهری از فریده دختر حاج حسین طاهری

 1-   آزاده= نام همسر : علی میرمیران فرزندان:1- پانته آ (زهرا  ) 2-سارا

 2-   مجتبی= نام همسر :......نام فرزندان: ...... 

 * فتیحه

فرزندان فتیحه طاهری همسر میر علی شفوی

 1-سامره = نام همسر:..... نام فرزندان:.....  2........  

   *ملیحه

فرزندان ملیحه طاهری همسر باقری شکوری

 1-   سمیه =نام همسر:....نام فرزندان:.....2- ........

*سلیمه

فرزندان سلیمه طاهری همسر موسی لسانی  نام فرزندان :

1- سعید 2- سامان

*حمیدرضا

فرزندان حمیدرضا طاهری از میترا دختر احمد لسانی  نام فرزندان:

1- مژده 2- مروارید

 *سهیلا

فرزندان سهیلا طاهری همسر علی هدایتی 1 نام فرزندان :

1- مریم 2- ماهان     

    * فرزندان میرزا یوسف

 

 2- آقا طاهر آقا محمدرضا

 

 5- فریدون

 

 فرزندان فریدون طاهری از زینب دختر موسی دربندی

*1- محمدعلی= نام همسر :عذرا دختر صفر دربندی فرزندان: 1- عالیه 2-عاطفه ۳- فریدون

 *2-احمدعلی = نام همسر :مرضیه خسروی نام  فرزندان:۱- مهدی ۲- مونا

*3- فاطمه صغری= نام همسر حسن راقب نام فرزندان:

1- امیر 2- مریم 3- معصومه 4- امید

*4- نجمه = نام همسر : تقی جوادی فرزندان:

1- رضا 2- مهدی

 *5-   مریم= نام همسر :محمد خلیل پور نام فرزندان:۱- حسین(میثم) ۲- علی

۶* حسین علی = نام همسر: فرخنده رسولی

نام فرزند از همسر اول = زینب(تارا)

 * محمدآقا

 فرزندان محمدآقا طاهری از نرگس دختر رحمت صفر پور

 1-   معصومه = نام همسر:.....نام فرزندان:.....

 2- فاطمه =   نام همسر:....نام فرزندان:......

*هاجر

  فرزندان هاجر طاهری عیال ابراهیم حمیدی  

 1-   بمانی= نام همسر :محمد یوسف زاده نام  فرزندان: .......

 2-   سلیمه= نام همسر :  ولی خوش رو  نام فرزندان:....... 

 3-   سکینه= نام همسر : مهراب حسین پور  نام فرزندان: ......

  4-   رضا= نام همسر : ......نام فرزندان: ......

 5-  ربابه = نام همسر :......محمد نوربخش نام  فرزندان: ......  

 6-   مرتضی(عیسی)= نام همسر : ......نام فرزندان:......

7-   صدیقه = نام همسر :......نام  فرزندان:......

 8-   سارا= نام همسر :........نام فرزندان:......

9-   فاطمه = نام همسر : .......نام فرزندان: .....

* زینت طاهری  

 فرزندان زینت طاهری همسر حاج تقی اکباتان

1-   احمد= نام همسر : ...... نام فرزندان:......

 2-    ابوالحسن= نام همسر :....... نام  فرزندان:......

3-   محمد= نام همسر : سیده نغمه حسینی دختر آقا سید جلال نام فرزندان:.۱- سجاد ۲....

 4-   علی

 5-   اکرم

6-   اعظم = نام همسر : نصرت نوروزخواه  نام فرزندان: ......  

 *فرزندان میرزایوسف

 

 1- آقا طاهر

 

2- آقا زکی

 

آقا زکی از ملوک دختر آقا شکراله بالا محله ای

 1- آقا تراب

۲- آقا جعفر

 3- آقا مهدی

 4- خاور خانم همسر آقا یوسف عبدی صوفی

 5- بمانی خانم همسر آقا نعمت اله حسینعلی زاده صوفی  

 *فرزندان میرزایوسف

 

 1- آقا طاهر

 

 2- آقا زکی

 

1- آقا تراب

 

فرزندان آقا تراب از قمر دختر یامین پور یامین

 1- آقا رحمت

2- عشرت  خانم

3- آقا زکی

*آقا رحمت

 فرزندان آقا رحمت زکی زاده از زن اول حسنی دختر نصرت اله انصاری

1- ژیلا = نام همسر:.... نام فرزندان:.....

از زن دوم طلعت دختر حاج حسین صمدی صوفی  

 2-   تراب= نام همسر :حوری عبدالرحیمی 1-   تینا 2-.......

3-  عبدالرضا= نام همسر :......نام فرزندان:.....

 4 -   طاهر= نام همسر :.....نام فرزندان:....

.5- علی

6 - بهمن 

 *عشرت  

  فرزندان عشرت زکی زاده عیال موسی طالبی

 1- ..............

2-عذرا= نام همسر : میرزا علی صمدی صوفی فرزندان:

 3-محمدعیسی= نام همسر :فریده محمدی دیارجانی فرزندان:....... 4

-محمدصادق= نام همسر :...... فرزندان1- ستایش 2......

 5-حسن= نام همسر : مژگان حسنی فرزندان:....... 6

-حسین  

 * آقا زکی

  فرزندان آقا زکی زکی زاده از فاطمه دختر امان اله (آقایی) صوفی سیاوش

1-   علیرضا= نام همسر : ........ نام فرزندان:........

 2-    حمیدرضا= نام همسر : نام فرزندان:.......

3-    غلامرضا= نام همسر: هاله ادهم فرزندان: 1- عارف

 4-   قمر= نام همسر : بهروز طاهرزاده  نام فرزندان: ......     

*فرزندان میرزایوسف

 

 1- آقا طاهر

 

 2- آقا زکی

 

2- آقا جعفر

 

فرزندان آقا جعفر طاهرزاده از بمانی دختر آقا شیخ حسین رئیسی صوفی

 1- محمدعلی

 2- دکتر احمد علی

3-حسینعلی

 4- میرزاعلی

 5-قاسم

6-عبدالعلی

7-علیرضا

 8-مرتضی

 * محمدعلی

 فرزندان آقامحمدعلی طاهرزاده از زینب دخترآقا باقرموحد املشی

 1-   بهروز= نام همسر : نوشین زکی زاده نام فرزندان:1- بیتا 2- باربد

2-   دکتر مژگان(زهرا) = نام همسر : دکتر انوش پیشوازی

 3- دکتر مرجان= نام همسر :دکتر علیرضا عیوضی  نام  فرزندان: .....

4-   دکتر مریم= نام همسر:.....نام فرزندان:.......

* دکتر احمدعلی

فرزندان دکتر احمدعلی طاهرزاده از سوسن دختر حشمت اله صحراگرد

1-   ساسان= نام همسر :..........نام فرزندان: .....

2-   مهندس سامان = نام همسر:......نام فرزندان:.....

3-   احسان = نام همسر:.....نام فرزندان:.....

* حسینعلی فرزندان

 حسینعلی طاهرزاده از رفعت دختر مرتضی طباطبائی

 1- مهندس پویا= نام همسر :...... نام فرزندان: ......

 2-   مهندس سامان= نام همسر : ...... نام فرزندان: ......

* میرزاعلی

فرزندان میرزاعلی از........

1- مهندس شهرام

2- سهیلا

* قاسمعلی

فرزندان  قاسمعلی طاهرزاده از.......................دختر.......................

 1- مهندس وحید2 - دکتر ویدا 3- مهندس آیدا

* عبدالعلی

 فرزندان عبدالعلی طاهرزاده از شیوا دختر حاج محمود ترابی صوفی

 1-شبنم

2-دکتر شهرزاد

 3- شادمان

 * علیرضا

  فرزندان علیرضا طاهر زاده از ......................دخترغلام. جهانی

1- دکتر تینا 2- تارا 3- دنیا

*مرتضی

فرزندان مرتضی طاهرزاده از................ دختر..........

1-   سحر 2- سهیل فرزندان  

 *فرزندان میرزایوسف

 

 1- آقا طاهر

 

 2- آقا زکی

 

3- آقا مهدی

 

 فرزندان آقامهدی طاهر زاده از فاطمه خانم دختر آقا موسی صوفی پور

1- خدیجه همسر علی نصیری

 2- راضیه همسر علی اکبر طاهری

3- غلامرضا

 4- هادی = نام همسر: قمر عنایتی صوفی

5- حجت

* 1- خدیجه

فرزندان خدیجه طاهر زاده همسر علی نصیری

1- زهرا( رضوانه)=نام همسر: ابوالحسن نواییان رودسری نام فرزندان: 1- رهام 2- روناک

2- زهره (مرجانه) = نام همسر ..... صادقی نام فرزندان: ۱- مهدی ۲- مجتبی

3- شکراله (رشید)

 4- روح اله (رشاد)

5- رضا

 6- زاهده

* 2-راضیه

نام فرزندان راضیه طاهر زاده زیر نام همسرش ذکر شده است.

 1- آقا طاهر

 

2- آقا زکی

 

 4- خاور خانم

 

*خاورخانم

 فرزندان خاور خانم طاهرزاده عیال یوسف عبدی صوفی

1- ماه جبین همسر آقاجلال جلیلی املشی

۲- حمید

 3- رحیم

 4- حدیقه همسر نظام پور سمندی

 5- حبیب اله

6- رقیه

 ۷- محمدعلی

 ۸- حجت

۹- نصرت  

 * ماه جبین

 فرزندان ماه جبین همسر آقاجلال جلیلی املشی

 1- مصطفی = نام همسر: مریم  دختر آقا رضا قدیری صوفی نام فرزندان: ۱- دکتر جلیل ۲-..... ۳-.....

2-رضا = نام همسر ...... دختر آقا رضا واحدی

3 - نازی

4-صفورا = نام همسر: علیرضا قربانپور

5-حوری

6-مریم

7-........

8-......

9-......   

 * حمید  

 فرزندان حمید عبدی صوفی از سکینه

 1- خسرو= نام همسر : مهری جلیلی املشی نام فرزندان

 2-  شاپور= نام همسر :...... عباس زاده  3- 4- 5- .....6-...... 7- ......

*رحیم  

  فرزندان رحیم عبدی صوفی از ...................دختر ............................ 1

-.... 2-....... 3-......

 * حدیقه

فرزندان حدیقه عبدی صوفی همسر نظام پور سمندی

 1-فرشته 2-......3-......

 * حبیب اله

 فرزندان حبیب اله عبدی صوفی 1-...... 2-.....

* رقیه

 فرزندان رقیه عبدی صوفی در زیر نام همسرش  رضا حسینعلی زاده صوفی ذکرشده است.

 * محمدعلی

 فرزندان محمدعلی عبدی از ...........دختر........... 1-.... 2-... 3- ...4-  ....

* حجت

فرزندان حجت عبدی صوفی ازمینا دختر آقا محمدعلی صمدی صوفی 1- 2- 3- -----------------

* نصرت

 

*فرزندان میرزایوسف

 

 1- آقا طاهر

 

 2- آقا زکی

 

۵- بمانی خانم

 

 

   فرزندان پیلا خانم (زهرا) طاهرزاده همسر آقا نعمت حسینعلی زاده صوفی

1 – آقاتقی = نام همسر : روشن دختر گل اسحق زاده املشی فرزندان:

 ا-  ضیا = نام همسر: صفورا حسینی  نام فرزندان: 1- سهیل 2- سروش

2- رویا= نام همسر: احمد عزیزیان نام فرزندان : 1- فاطمه (روجا)2- ریحانه 3- رایحه (وفا)

3- شجاع = نام همسر: زهرا ابراهیمی : نام فرزندان : 1- سارا 2- امیر زمان

4- لعیا

5- لیلا  = نام همسر : دکتر محمود دلکش نام فرزند: 1- مبین

*2- رضا= نام همسر : رقیه  دختر آقا یوسف عبدی صوفی فرزندان:

1-.رضی که در نوجوانی فوت شد

 2- مسیح= نام همسر: زهرا  نام فرزند: 1- امیر محمد

 3- ربابه= نام همسر: مهندس حسن مرامی نام فرزندان :۱- هستی 2- راستین

  3- آقانقی= نام همسر :گلرخ دخترحاج باقر صوفی رضائی فرزندان: 1- گیلدا

*4--ایران خانم= نام همسر جعفرطیب صوفی نام فرزندان:

1- هادی

2- احمد

3- حسین

4- خیزران

5- فاطمه

6- سکینه

7- رقیه

8- سهیلا

9- گیتی

10- مژگان

*5-بهجت خانم=  نام همسر : آقارضا قدیری صوفی نام فرزندان:

 1- شهناز= نام همسر: حسن احمد زاده نام فرزندان : 1- حبیب 2- حامد 3- وحید4- شیما

 2- جواد= نام همسر: طلیعه .. نام فرزندان: 1- سروش 2- سیامک 3- ساره

ساره= نام همسر: ...... نام فرزند: ستایش

3- مهناز= نام همسر: سیدمهدی آل نبی املشی نام فرزندان : 1- مسعود 2- مصطفی 3- مجتبی

 4- مهری= نام همسر: موسی مقتدری نام فرزندان : 1- سودابه 2- مهدیه

 5- مرتضی= نام همسر:اکرم داوطلب نام فرزندان : 1- سعید 2- مجید 3- Sسهراب4- الهام 5- الهه 6- فاطمه

سعید= نام همسر: ..... نام فرزند: یکتا

 6- علی= نام همسر: لیلارهنورد نام فرزندان :1- عاطفه 2-یاسر 3- فاضله 4- فاطمه 5- زهرا

 7-غلامرضا

 8- بهمن= نام همسر: مریم کدیورنیا نام فرزند : 1-محمدمهدی 2-محدثه

 9- عزت= نام همسر:  ساره محسن خواه  نام فرزندان : 1- انوش 2- گلنوش

 10- مریم= نام همسر: مصطفی جلیلی نام فرزندان: 1-جلیل 2- مهسا 3- ماندانا

11-ابراهیم= نام همسر : ماهرخ زینی نام فرزند : المیرا

12- طاهره= نام همسر: احسان وجودی نام فرزندان: 1- بهاره 2- بنفشه

13- حورا= نام همسر: حسین پروانه نام فرزندان: 1- محمد 2- .....3-......

14- نیره = نام همسر:  عینی

......            

 *6-  روح انگیز: فرزندان روح انگیز همسر احمد عابدینی

1- اردشیر

  2- صادق= نام همسر : سپیده یاسری

3- افروز= نام همسر : حسین طیب

4- آزاده              

*  فرزندان میرزا یوسف

 

2- آقا طاهر

 

 3- پیله آقا

 پیله آقا از همسرش نجما دختر آقا فرج اله فرزند نداشت.

 

*  فرزندان میرزا یوسف

 

2- آقا طاهر

 

 4- حسن آقا

 فرزندان حسن آقا طاهری از حوا دختر آقا جلیل  جلیلی املشی

 ۱- انیسه خانم همسر آقا تقی طاهری

 2- مریم خانم همسرحاج  عباس طاهری

 3- انسیه خانم همسر آقا حسام صوفی

 4- آقا حسین

*انیسه خانم

فرزندان انیسه خانم در زیر نام همسرش  آقا تقی طاهری ذکر شده است.

 *مریم خانم

 فرزندان مریم خانم در زیر نام همسرش  حاج عباس طاهری ذکر شده است.

* انسیه خانم = نام همسر  آقا  حسام صوفی نام فرزندان:

 1- سهام الدین

 2- حسینعلی

 3- حسن

 4- نازلی همسر آمحمدآقا  محمدی

 5- فاضلی همسر بهادر حقیقت پور صوفی

6- فوزیه همسر دیوید راید (آمریکایی)

 7- فایزه همسر مهندس سیروس میرابی

 8- فضیلتهمسرداود عجمی

 9- ماری همسر باک افشار

 10- فریال

 * آقا حسین

فرزندان حسین طاهری از گلین خانم دختر امیرخان حقیقت پور صوفی

 ا- احمد

 2- فریده همسر اسماعیل طاهری

 3- یوسف

 4- احسان

 5- محمود

 6- فرشته  همسر منوچهر فرنیا

از زن دوم  مریم زمانی دختر سیاه برار

7- خدیجه

 8- محمدحسن

 9- حوا

*احمد

 فرزندان احمد طاهری از شایسته دختر ذکریا باقری

 1- نهضت= نام همسر : مهدی وثوقی

 2- نسیم = نام همسر : مجید ربانی املشی

 2* فریده

 فرزندان فریده طاهری در زیر نام همسرش  اسماعیل طاهری  ذکرشده است.

 * یوسف

 فرزندان یوسف طاهری از انسیه دختر حاج علی افتخاری 

 ا- مینا= نام همسر :.................کاظمی

 2- مژگان = نام همسر :.......نام فرزندان:.....

 ۳-.مژده = نام همسر:.... نام فرزندان:......

* احسان

فرزندان احسان طاهری از ماریا دختر هادی برنده املشی

 1- رضا

 2- یاسمن

 * محمود

 فرزند محمود طاهری از فرخنده خورگامی

 ۱-ساناز

*فرشته

 فرزندان فرشته طاهری همسر منوچهر فرنیا

 1- پگاه

 2- امیر

 3-  محمود(پارسا)

*  خدیجه

فرزندان خدیجه طاهری همسر کاظم ربانی املشی

 1- ملیله

 2- محمد

*حوا

فرزندان حوا همسر حسن دلکش املشی

 1- رضا 2- مریم (رومینا)  

* محمدحسن

فرزندان محمد حسن طاهری از مریم بلاژ

1- افسانه

۲- نگین+ -- ایرج دلکش |